Voorwaarden

Tijdens de behandeling van de aanvragen toetst de commissie Vlietwensen de aanvragen aan haar criteria.  De toetsingscriteria zijn:

  1. Sociale cohesie of leefbaarheid

Vlietwensen heeft de opdracht initiatieven te financieren die bijdragen aan de sociale cohesie of leefbaarheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Kijk rond op de website om te zien welke projecten wij tot nu toe hebben gesteund.

  1. Voor bewoners, straten of wijken in Leidschendam-Voorburg

Alleen ten behoeve van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de gemeente Leidschendam-Voorburg kan een aanvraag worden ingediend. Het initiatief moet (voor het overgrote deel) bestemd zijn voor de inwoners van deze gemeente en bijdragen aan de samenleving en/of leefbaarheid van straten, wijken en buurten.

  1. Verhouding van bijdrage ten opzichte van bewoners en de gemeente

Vlietwensen maakt altijd een afweging of het gevraagde bedrag in verhouding staat tot het aantal bewoners dat met het initiatief gediend is en/of het aantal inwoners dat deelneemt aan het initiatief. De verzochte bijdrage kan op basis van de Subsidieverordening in ieder geval niet meer dan 30.000 euro bedragen, er is geen minimum. Ook dient Vlietwensen er rekening mee te houden dat het jaarlijkse budget zo evenredig als mogelijk over de gehele gemeente wordt verdeeld.

  1. Verhouding van bijdrage ten opzicht van andere financiers

Vlietwensen probeert projecten zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met andere fondsen te financieren. Vlietwensen verwacht dat ook andere financierders worden of al zijn benaderd. Geef dus altijd (in de begroting) aan welke andere partij(en) om een financiële of vrijwillige bijdrage zijn gevraagd. Geef daarbij ook aan hoeveel er bij wie is aangevraagd. Op onze Wegwijzer staan suggesties voor diverse andere fondsen en financierders.

  1. Geen (puur) financieel/commercieel/verenigings-oogmerk

Vlietwensen financiert (ook) initiatieven die ondernemers of verenigingen binnen Leidschendam-Voorburg starten. Wij geven echter geen geld aan projecten die grotendeels een commercieel en/of verenigingsoogmerk hebben of volgens ons meer bijdragen aan de onderneming of de leden aan de vereniging, dan aan de bewoners, straten of wijken in Leidschendam-Voorburg.

Een aanvraag bij Vlietwensen wordt in behandeling genomen als deze aan de voorwaarden voldoet. Hieronder staan de voorwaarden:

  1. Volledige aanvraag en privacy

Vlietwensen neemt alleen volledig ingevulde (of later aangevulde) aanvragen in behandeling. Uiteraard ontvangt de initiatiefnemer van ons bericht als je aanvraag niet volledig is. Door het indienen van een aanvraag gaat de initiatiefnemer akkoord met verwerking en opslag van de persoonsgegevens ingevuld op de aanvraag, conform de Privacyverklaring Vlietwensen.

  1. Voldoen aan wet- en regelgeving

Alle toekenningen door Vlietwensen gebeuren onder het voorbehoud dat aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder bijvoorbeeld vergunningplichten, wordt voldaan. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt geheel bij de aanvrager. Uiteraard kan Vlietwensen desgevraagd doorverwijzen naar de juiste afdeling binnen de gemeente.

  1. Tijdig aanvraag indienen en tijdig declareren

Om op tijd te kunnen reageren en de aanvraag goed te kunnen beoordelen moet het initiatief minimaal vier weken voor aanvang van het initiatief worden ingediend bij Vlietwensen. Vlietwensen probeert binnen 10 dagen na ontvangst van de aanvraag een ontvangstbevestiging te sturen. Hierin wordt ook aangegeven wanneer er naar verwachting op de aanvraag zal worden beslist. Het declaratieverzoek moet binnen 12 weken na de (laatste) datum van het initiatief zijn ingediend. Anders komt de verstrekte subsidie in beginsel te vervallen.

  1. Uitslag aanvraag en bezwaar

Over de uitslag van een initiatief aanvraag zelf kan niet met Vlietwensen worden gecorrespondeerd. Voor vragen en/of opmerkingen over een beslissing, is Vlietwensen wel bereikbaar. Vlietwensen wijst verder op de mogelijkheid van bezwaar. Binnen zes weken na de datum van een (gedeeltelijke) afwijzing kan de initiatiefnemer bezwaar aantekenen. Kijk op de website van de Gemeente voor meer informatie.