Voorwaarden

1. Volledige aanvraag en privacy

Vlietwensen neemt alleen volledig ingevulde (of later aangevulde) aanvragen in behandeling. Uiteraard ontvang je van ons bericht als je aanvraag niet volledig is. Door het indienen van een aanvraag ga je akkoord met verwerking en opslag van de persoonsgegevens ingevuld op de aanvraag, conform de Privacyverklaring Vlietwensen.

2. Voor bewoners, straten of wijken in Leidschendam-Voorburg

Alleen ten behoeve van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de gemeente Leidschendam-Voorburg kan een aanvraag worden ingediend. Het initiatief moet bestemd zijn voor de inwoners van deze gemeente en bijdragen aan de samenleving en/of leefbaarheid van straten, wijken en buurten.

3. Sociale cohesie of leefbaarheid

Vlietwensen heeft de opdracht gekregen initiatieven te financieren die bijdragen aan de sociale cohesie of leefbaarheid in de gemeente. Kijk rond op de website om te zien welke projecten wij tot nu toe hebben gesteund.

4. Verhouding van bijdrage ten opzichte van bewoners

Vlietwensen maakt altijd een afweging of het gevraagde bedrag in verhouding staat tot het aantal bewoners dat met het initiatief gediend is en/of het aantal inwoners dat deelneemt aan het initiatief. De verzochte bijdrage kan op basis van de Verordening niet meer dan 30.000,– euro bedragen.

5. Verhouding van bijdrage ten opzicht van andere financiers

Vlietwensen probeert projecten zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met andere fondsen te financieren. Geef dus altijd (in de begroting) aan welke andere partij(en) je om een financiële bijdrage hebt gevraagd.

6. Geen financieel/commercieel oogmerk

Vlietwensen financiert (ook) projecten die ondernemers binnen Leidschendam-Voorburg starten. Wij geven geen geld aan projecten die grotendeels een commercieel oogmerk hebben of volgens ons meer bijdragen aan de onderneming dan aan de bewoners, straten of wijken in Leidschendam-Voorburg.

7. Voldoen aan wet- en regelgeving

Alle toekenningen door Vlietwensen gebeuren onder het voorbehoud dat aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder bijvoorbeeld vergunningsplichten, wordt voldaan. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt geheel bij de aanvrager. Uiteraard kan Vlietwensen desgevraagd doorverwijzen naar de juiste afdeling binnen de gemeente.

8. Tijdig aanvraag indienen

Om op tijd te kunnen reageren en de aanvraag goed te kunnen beoordelen moet het initiatief minimaal vier weken voor aanvang van het initiatief worden ingediend bij Vlietwensen. Er wordt veelal binnen uiterlijk tien dagen na de initiatiefaanvraag een ontvangstbevestiging gestuurd door Vlietwensen. Hierin wordt ook aangegeven wanneer er naar verwachting op de aanvraag zal worden beslist.

9. Uitslag aanvraag en bezwaarmogelijkheid

Over de uitslag van een initiatiefaanvraag zelf kan niet met Vlietwensen worden gecorrespondeerd. Voor vragen en/of opmerkingen zijn over een beslissing, is Vlietwensen wel bereikbaar.

Vlietwensen wijst verder graag op de bezwaarmogelijkheid bij het College van Burgemeester en Wethouders indien de initiatiefnemer het met de uitslag oneens is. Op basis van artikel 6:4 en 6:7 Awb kan binnen zes weken na de uitslagdatum een bezwaarschrift bij het College worden ingediend.